Regulamin

Organizatorem szkolenia jest Akademia Dietetyki sportowej, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Pomorski Dietetyka Sportowa, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Jasna 7A/3, 20-077 Lublin, NIP: 5050101303, REGON: 361041315, adres e-mail: kontakt@akademiads.pl.

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za pośrednictwem platformy Przelewy24.

2. Dokonanie rejestracji bez dokonania wpłaty nie umożliwia rezerwacji miejsca szkoleniowego.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 7 dni przed jego realizacji wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.

4. Uczestnik nie może przekazać rezerwacji swojego miejsca innej osobie.

5. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu, ale istnieje możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych.

6. Rezygnując z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora.

7. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.

8. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, należących do Organizatora szkolenia oraz Partnerów Organizatora

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników (15 osób). W takim przypadku Organizator poinformuje o odwołaniu szkolenia minimum 5 dni przed terminem szkolenia oraz dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed terminem szkolenia.

11. Organizator oraz osoba prowadząca szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane na terenie miejsca szkolenia.

13. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.

14. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że Organizator szkolenia w porozumieniu z osobą prowadzącą szkolenie postanowi inaczej, informując o tym w formie pisemnej w treści oferty szkolenia.

15. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że Organizator szkolenia w porozumieniu z osobą prowadzącą szkolenie postanowi inaczej, informując o tym w formie pisemnej w treści oferty szkolenia.

16. Certyfikat w języku angielskim - na życzenie uczestnika możliwe jest przygotowanie certyfikatu w języku angielskim lub/i załącznik dokument potwierdzający poruszane podczas szkolenia zagadnienia. Uczestnik powinien poinformować o chęci otrzymania certyfikatu w języku angielskim umieszczając taką adnotację w polu „Uwagi”. Przygotowanie certyfikatu wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

17. Przetwarzanie danych osobowych:

17a. Dane osobowe uczestnika podawane w procesie rejestracji na szkolenie/konferencję są przetwarzane przez organizatora w celach objętych treścią udzielonych przez uczestnika zgód. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

17b. Organizator przewiduje nadto powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestnika podmiotom działającym na zlecenie i na rzecz Akademii Dietetyki Sportowej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności podwykonawcom, firmom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, usługi informatyczne itp.

17c. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na szkolenie/konferencję oraz, że przysługuje uczestnikowi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.

18. Rejestracja Uczestnika na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) po dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

20. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

21. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres kontakt@akademiads.pl,
b) drogą pocztową na adres: Bartłomiej Pomorski Dietetyka Sportowa, ul. Jasna 7A/3, 20-077 Lublin.

3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko,
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

Załącznik nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:
Bartłomiej Pomorski Dietetyka Sportowa
ul. Jasna 7A/3
20-077 Lublin
e-mail: kontakt@akademiads.pl

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat
Bartłomiej Pomorski Dietetyka Sportowa
ul. Jasna 7A/3
20-077 Lublin
e-mail: kontakt@akademiads.pl

2. - Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi (nazwa usługi).
- Data zawarcia umowy
- Imię i nazwisko konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.

Zapoznaj się również z Polityką prywatności