Regulamin

Organizatorem szkolenia jest Bartłomiej Pomorski Dietetyka Sportowa, właściciel placówki szkoleniowej Akademia Dietetyki Sportowej z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 76/78, 80-224 Gdańsk.


Partnerami Organizatora są: OSHEE Polska Spółka z o.o., ARLA FOODS SA, Primavika Sp. z o.o.

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

Grupa zorganizowana obejmuje 5 osób.

2. Brak dokonania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 3 dni przed jego realizacji wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.

4. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem szkolenia, ale nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia.

5. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu

6. Rezygnując z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora.

7. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.

8. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów

9. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, należących do Organizatora szkolenia oraz Partnerów Organizatora

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed terminem szkolenia.

12. Organizator oraz osoba prowadząca szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane na terenie miejsca szkolenia.

14. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.

15. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.

16. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.

17. Status "student" dotyczy uczestników studiów licencjackich lub magisterskich którzy nie ukończyli 26 roku życia.

18. Status "doktorant" dotyczy uczestników studiów doktoranckich do 30 roku życia.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby (patrz pkt. 19 i 20) w dniu szkolenia.

20. Certyfikat w języku angielskim - na życzenie uczestnika możliwe jest przygotowanie certyfikatu w języku angielskim lub/i załącznik dokument potwierdzający poruszane podczas szkolenia zagadnienia. Uczestnik powinien poinformować o chęci otrzymania certyfikatu w języku angielskim umieszczając taką adnotację w polu „Uwagi”. Przygotowanie certyfikatu wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł.

21. Przetwarzanie danych osobowych:

21a. Dane osobowe uczestnika podawane w procesie rejestracji na szkolenie/konferencję są przetwarzane przez organizatora w celach objętych treścią udzielonych przez uczestnika zgód. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

21b. Organizator przewiduje nadto powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestnika podmiotom działającym na zlecenie i na rzecz Akademii Dietetyki Sportowej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności podwykonawcom, firmom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, usługi informatyczne itp.

21c. Organizator, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na szkolenie/konferencję oraz, że przysługuje uczestnikowi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.

22. Rejestracja Uczestnika na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2019 r.

Zapoznaj się również z Polityką prywatności